AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) regelt de privacy-rechten van personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Op basis van de AVG is deze privacyverklaring opgesteld.

PRIVACY VERKLARING Verwerken

Voor een goede uitvoering van het therapie-/coachingstraject verwerkt Dina Monteiro psycholoog en praktijkhouder van DINAMOCOACHING, persoonsgegevens en bijzondere gegevens m.b.t. het welzijn van de cliënt. Onder het verwerken van persoonsgegevens vallen alle handelingen die de psycholoog met deze gegevens ten behoeve van het traject uitvoert, zoals bijvoorbeeld het vastleggen van de persoonsgegevens en bijzondere gegevens in het cliëntdossier en het uitwisselen van gegevens met de cliënt en eventuele derden.

Persoonsgegevens

Er worden uitsluitend persoonsgegevens van de cliënt verwerkt die noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering van het therapie-/coachingstraject, zoals overeengekomen in de met de cliënt afgesloten behandel/begeleidingsovereenkomst. Het gaat daarbij om persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum en geslacht. Het gaat ook om bijzondere persoonsgegevens, zoals ras, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid, gezondheidsgegevens en overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch contact en/of therapiesessies die voor het traject van belang zijn. Met de ondertekening van de behandel/ begeleidingsovereenkomst gaat de cliënt akkoord met de verwerking van zijn/haar (bijzondere) persoonsgegevens door de psycholoog ten behoeve van het therapietraject.

Doeleinden

De psycholoog verwerkt de persoonsgegevens met het doel het traject conform de behandel-/ begeleidingsovereenkomst uit te voeren. Specifiek gaat het onder meer om de volgende doeleinden:

• Het bieden van een optimale behandeling/begeleiding;

• Het beheren van een (digitaal) cliëntdossier, op grond van de WGBO

• Het verrichten van administratieve en fiscale handelingen, zoals facturering en belastingaangifte.

In geval de psycholoog persoonsgegevens voor intercollegiale toetsing, supervisie en/of marketingdoeleinden wil gebruiken, vraagt hij hiertoe vooraf aan de cliënt schriftelijk toestemming.

Bewaartermijnen

De psycholoog zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Betreft het een therapietraject dan blijven de gegevens in het cliëntdossier, conform de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst, 15 jaar bewaard.

Beveiliging en delen met anderen

DINAMOCOACHING neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op DINA MONTEIRO, via telefoonnummer: 0638701670 0f mail: info@dinamocoaching.nl

De psycholoog heeft passende beveiligingsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens en bijzondere gegevens te beschermen/beveiligen, onbevoegde toegang en verlies van deze gegevens tegen te gaan.

In het kader van een optimale behandeling van de cliënt kan de psycholoog de persoonsgegevens van de cliënt aan derden verstrekken. Bijvoorbeeld kan de psycholoog besluiten om met de bedrijfsarts, huisarts of andere behandelaars/begeleiders van de cliënt contact op te nemen, indien de psycholoog dit voor het traject noodzakelijk acht. De psycholoog vraagt hiertoe vooraf aan de cliënt schriftelijk toestemming, een en ander zoals vastgelegd in de behandel/ begeleidingsovereenkomst.

In het kader van de algemene bedrijfsvoering maakt DINAMOCOACHING gebruik van diensten van derden, zoals een telefooncentrale, een administratiekantoor en ICT-leveranciers. Deze derden mogen de persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de aangeboden diensten, zoals planning van afspraken, registreren nieuwe cliënten, facturering en hosting van data, een en ander conform de wet waarbinnen deze organisaties opereren. Zowel de psycholoog als alle betrokken derde dienstverleners zijn gebonden aan de geheimhoudingsplicht. Met alle externe dienstverlenende organisaties heeft DINAMOCOACHING verwerkersovereenkomsten waarin is vastgelegd welke gegevens er verwerkt worden, met welk doel en op welke manier de persoonsgegevens beschermd en beveiligd zijn.

Alle persoonsgegevens, bijzondere gegevens en administratieve gegevens van cliënten worden digitaal bewaard en opgeslagen op een externe beveiligde server. Zowel het registratiesysteem als de laptop zijn beveiligd met een wachtwoord.

Rechten

De cliënt heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens, waaronder het cliëntdossier, in te zien en/of te wijzigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DINAMOCOACHING en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Daartoe dient de cliënt een schriftelijk verzoek in aan de psycholoog. Na ontvangst van het verzoek ontvangt de cliënt zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, zijn/ haar persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kan de cliënt verzoeken de gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

De cliënt wordt verzocht eventuele klachten over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens direct te bespreken met de psycholoog. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing dan kan de cliënt zijn/haar klacht aan de privacy-toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens voorleggen (https:// autoriteitpersoonsgegevens.nl).